https://www.high-endrolex.com/25 Obchodní podmínky - Obchodní podmínky koncový zákazník - Noe

Obchodní podmínky koncový zákazník

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.noe.cz

 

 

1.            Úvodní ustanovení

 

1.1.        Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma - Noe s. r. o., Sušice 86, 751 11 Sušice.  Společnost Noe s.r.o. je zapsaná v OR u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11072. Prodávající je plátcem DPH. Bankovní spojení prodávajícího: 31204831/0100, 1130106/2060, 280486147/0300 (dále jen „prodávající")

 

1.2.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

1.3.        Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.noe.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

 

1.4.        Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. Občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o délce záruční doby a uplatňování práv z odpovědnosti za vady, a dále všechna ustanovení, jež rozšiřují práva kupujícího nad rámec stanovený zákonem.

 

1.5.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.6.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.7.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

2.            Uživatelský účet

 

2.1.        Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet"), do kterého může přistupovat na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce.

 

2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3.            Uzavření kupní smlouvy

 

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (označení zboží, barva, materiál), a to včetně uvedení cen u jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (samozřejmě s výjimkou nákladů na dopravu a případných nákladů na dobírku, viz níže). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

 

3.4.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.    Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.     Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.     Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

 

3.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

 

3.6.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Toto potvrzení o přijetí objednávky je zároveň akceptací objednávky. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny.

 

3.7.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

4.            Cena zboží a platební podmínky

 

4.1.        Veškeré ceny uvedené na webové stránce jsou konečné ceny včetně DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě", nebo „zboží v akci" je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit.  Akční ceny jsou platné po dobu předem časově určenou nebo do vyprodání zásob. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.

 

4.2.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a.       V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. (pozn. zboží zaplatíte při převzetí zásilky přepravní službě PPL, Zásilkovna, Česká pošta či jinému smluvnímu přepravci apod.)

b.       Bezhotovostně v Kč převodem na účet prodávajícího č. 31204831/0100 nebo v EUR převodem na účet 1130106/2060 (IBAN: CZ29 2060 0000 0000 0113 0106 SWIFT: CITFCZPPXXX) vedený u Citfin, spořitelní družstvo nebo  (dále jen „účet prodávajícího"). Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.   Bezhotovostním převodem na uvedený účet lze platit předem. Platba převodem po dodání zboží je možná pouze pro školská zařízení (MŠ, ZŠ a popř. jejich zřizovatele).

c.            Bezhotovostně platební kartou (lze platit kartou Visa nebo Mastercard).

d.            Hotově při převzetí zboží na naší provozovně v Lipníku nad Bečvou, Osecká 337.

 

4.3.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.4.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4. 7.  obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.5.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.6.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.9.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo doručí kupujícímu společně se zbožím.

 

 

5.            Přeprava a dodání zboží

 

5.1.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4.        Při převzetí zboží od přepravce kupující zkontroluje neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad nebo pochybností toto neprodleně oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 5.5.        V případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby se prodávající zavazuje předat objednané zboží zásilkové službě (PPL, Zásilkovna, Česká pošta apod.) nejpozději do jednoho týdne od obdržení objednávky, nebo úhrady kupní ceny v případě že je sjednaná platba předem. Obecná dodací lhůta pro doručení prostřednictvím zásilkové služby je 2-3 pracovní dny a platí pro všechny způsoby doručení.

 

5.6.        Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny.

 

5.7.        Přímý prodej a vlastní odběr zboží v místě podnikání ani na jiném místě prodávající umožňuje jen na základě předchozí dohody.

 

5.8.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

6.            Cena za dodání zboží (poštovné, balné)

 

6.1.        Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu dodat prostřednictvím zásilkové služby (zpravidla prostřednictvím České pošty, PPL, Zásilkovny) v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje přepravné, doběrečné a balné (dále jen poštovné).

 

6.2.        Při jednotlivé objednávce kupujícího zboží za částku 1 500,- Kč a více na jakoukoliv adresu v České republice nebude kupujícímu cena za dodání zboží (poštovné) účtováno a tyto náklady uhradí prodávající ke své tíži. Toto ustanovení se však nevztahuje na objednávku molitanových stavebnic.

U těch se přepravní náklady účtují vždy.  

Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží 1 499,- Kč (včetně) bude prodávající účtovat cenu poštovného vč. balného:

PPL do 5 kg   ... 135,- Kč

PPL do 10 kg ... 145,- Kč

PPL nad 10 kg ... 185,- Kč

Zásilkovna do 5 kg ... 105,- Kč

Příplatek za dobírku činí u PPL 50,- Kč, Zásilkovny 50,- Kč.

 

6.3.        V případě, že dojde k rozdělení objednávky u objednávky zboží v hodnotě menší než 1 500,- Kč, bude prodávající účtovat poštovné jen u jedné zásilky.

 

6.4.        V případě objednávky s dodáním zboží na Slovensko, bude prodávající účtovat za každou zásilku:

PPL do 15 kg ...  280,- Kč

PPL do 30 kg .... 340,- Kč 

Zásilkovna na výdejní místo do 5 kg .... 125,- Kč

Zásilkovna na adresu do 5 kg ...............  165,- Kč

Zboží na Slovensko neposíláme na dobírku.

 

 

7.            Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží kupujícím

 

7.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

7.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího noe@noe.cz

 

7.3.        Adresa pro vrácení zboží kupujícího je: Noe s.r.o., Osecká 337, 751 31 Lipník nad Bečvou

 

 7. 4.      Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7. 2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

7.5.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

7.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. (pozn. Doporučujeme kupujícímu, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, nepoužívané a v původním stavu včetně příslušenství)

 

7.7.        Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7.8.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7.9.        V případě, že kupující vrátí prodávajícímu pouze některou z více položek zboží, které byly v jedné zásilce a kupující uhradil spolu s kupní cenou zboží i náklady na balné a poštovné, vrátí prodávající kupujícímu pouze poměrnou část poštovného a balného odpovídající podílu ceny vráceného zboží a celkové ceny zásilky.

 

 

8.            Práva z vadného plnění

 

8.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

8.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3.        Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.  Ustanovení uvedená v čl. 8. 2. obchodních podmínek se nepoužijí v těchto případech:

8.3.1.         na zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

8.3.2.         na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

8.3.3.         u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3.4.         na zboží, které  bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením

8.3.5.         na zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo jinou vnější událost

8.3.6.          na opotřebení, jemuž mohlo být zamezeno při dodržování zásad správného užívání a ošetřování zboží, kdy návod na správnou údržbu je dostupný v odkazu níže.  

 

8.4.        Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

 

8.5.        Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

8.6.        Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

8.7.         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Noe s.r.o., Osecká 337, 751 31 Lipník nad Bečvou. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8.8.        Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

8.9.        Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o údržbě zboží uvedené výrobcem na zboží nebo prodejcem, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím. Rady na údržbu produktů jsou k dispozici v odkazu níže.

 

8.10.      V případě jakékoliv zjištěné vady doporučuje prodávající kupujícímu, aby pokud možno co nejdříve kontaktoval prodávajícího e-mailem na: noe@noe.cz s popisem vady.

 

8.11.      Kupující zašle prodávajícímu zboží nejlépe v pojištěném balíku poštou včetně původního nebo kopie prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí prodávající reklamační řízení, o čemž kupujícího ihned informuje e-mailem, tj. zašle kupujícímu potvrzení o tom, že převzal zboží do reklamačního procesu. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Reklamační protokol o způsobu vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu e-mailem nejpozději v lhůtě 30-ti dní ode dne zahájení reklamačního řízení. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

 

8.12.      Prodávající i kupující je povinen si zásilku s vadným, resp. opraveným nebo vyměněným zbožím řádně zpět převzít. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

8.13.      Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, a dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající odstranit vadu opravou věci nebo dodáním věci nové. Opravu zajistí prodávající řádně a včas a opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

 

8.14.      Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu podstatnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s podstatnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanoveních těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamovaného zboží a nově vybraného zboží bude přihlédnuto.

 

8.15.      Jedná-li se o vadu podstatnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny nebo  odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

8.16.      Při dodání nové věci prodávajícím nebo vrácení zaplacené kupní ceny, vrátí kupující na náklady prodávajícího věc původně dodanou.

 

8.17.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

9.            Další práva a povinnosti smluvních stran

 

9.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

9.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

9.3.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,  IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

9.4.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.5.        Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.6.        Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. 

 

10.          Ochrana osobních údajů dle Zákona č. 101/2000Sb a Nařízení EU 2016/679

 

10.1. Správcem osobních údajů je provozovatel e-shopu noe.cz (dále jen Správce)

Noe s.r.o., se sídlem Sušice 86, 751 11, IČ:48392880, DIČ:CZ48392880, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 11072 u Krajského obchodního soudu v Ostravě.

 

10.2 Účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme zejména kvůli vyřízení Vaší objednávky. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro splnění kupní smlouvy a dalších zákonných povinností.

Při registraci nebo objednávání zboží nám můžete udělit souhlas se zasíláním newsletteru, který lze kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu noe@noe.cz.

Vaše osobní údaje můžou být též využity pro vyřizování Vašich případných dotazů nebo reklamací.

 

10.3 Správce zpracovává tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresu
  • telefonní číslo
  • emailovou adresu

 

10.4 Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje ukládáme jen po nezbytně dlouhou dobu, kterou požaduje zákon nebo kterou považuje za přiměřenou účelu zpracování. Tam, kde není doba uložení osobních údajů pevně daná zákonem, můžete vždy požádat o okamžité ukončení zpracování osobních údajů

U zákazníků, kteří si u nás objednali zboží, budou jejich data zpracovávána v souladu se zákonem o účetnictví po dobu 10 let.


10.5 Informace o zpracovatelech

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a též třetí osoby - zpracovatelé. Vaše údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost zejména přepravní služby (např. PPL, Zásilkovna, Česká pošta), poskytovateli správy e-shopu, externímu účetnímu a poskytovateli našeho účetního softwaru.

Zpracování Vašich osobních údajů je s našimi zpracovateli smluvně zajištěné a snažíme se o jejich zabezpečení při vzájemném předávání.

 

10.6 Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud to není nezbytné pro vyřízení Vaší objednávky.

Můžete nás kdykoli požádat o zaslání Vašich uložených osobních údajů nebo o jejich opravu, pokud došlo k změně, popř. o výmaz osobních údajů, pokud nám však zákon neukládá jejich evidenci po určitou dobu (např. daňový doklad, reklamace), Lze také odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (např. Vaší registrace v našem e-shopu) zasláním e-mailu na noe@noe.cz. Provedeme výmaz neprodleně po obdržení takovéto žádosti a kupující bude o vymazání svých osobních údajů informován.

Můžete také v případě nespokojenosti zaslat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

11.          Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

11.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.2.      Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.

 

11.3.      Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu noe@noe.cz. Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.

 

11.4.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.5.      Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12.          Závěrečné ustanovení

 

12.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

 

 

12.4.      Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

§  adresa pro doručování: Noe s.r.o., Osecká 337, Lipník nad Bečvou 751 31,

§  adresa fakturační: Noe s.r.o., Sušice 86, Radslavice 751 11,

§  adresa elektronické pošty: noe@noe.cz,

§  telefon: 581 773 240

 

12.5.      Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty z internetových stránek provozovaných prodávajícím (www.noe.cz) nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

 

12.6.      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

 

 

12.7.      Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.9. 2017. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

 

 
 
 

Aktuálně   Vítejte v Noe
13.06.2024 | Kde nás letos můžete potkat
 

Seznam prodejních akcí, na kterých můžete vidět naše hračky naživo najdete zde. Výborný program, skvělá hudba, české řemeslné výrobky a skvělé potraviny. Těšíme se, že se za námi přijete podívat .

 

26.09.2022 | Mlsní medvědi a jejich úspěch na ZŠ Daneta
 

Ke konci minulého školního roku se nám ozvala paní učitelka z Hradce Králové, která pracuje s dětmi se středně těžkým mentálním postižením na Základní škola a střední škola Daneta. Podělila se s námi o dojemný příběh o tom, že je celým školním rokem doprovázeli naši mlsní medvědi - Miška a Nedvěd - společně četli jejich příběhy, hráli divadlo, vařili, soutěžili, skládali obrázky. A nakonec za odměnu dětem pořídili i plyšáčky z naší dílny. No posuďte podle fotek sami, udělali jim plyšáčci radost? ♥

 

21.09.2022 | Oboustranné hračky oceněny "Správnou hračkou"
 

 

Odborná porota dne 13.9.2022 rozhodla o udělení ocenění SPRÁVNÁ HRAČKA našim oboustranným hračkám: 

Kuře - slepiceKuře - kohoutTyrannosaurus  a Želva

Máme z naší jedenácté "Správné hračky" velkou radost! Jdeme slavit :-) 

 

Logo Správná hračka

 

 

  Hračky a kostýmy vyrábíme již od roku 1993. Za všechno může diplomová práce tehdy čerstvé absolventky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a první místo v soutěži začínajících podnikatelských nápadů. Od té doby uplynulo hodně vody v řece Bečvě, která protéká naším Lipníkem a my jsme za tu dobu vyrobili obrovské množství hraček, které se staly neodmyslitelnou součástí dětského života již minimálně dvou generací. Hračky vyrábíme rádi a nepřestává nás těšit, že o ně máte stále zájem.

 

zákaznický servis   najdete nás   platební metody

kontakt

vrácení a výměna zboží

ochrana osobních údajů


Obchodní podmínky
reklamační řád
ceník dopravy
EET


najdete nás na Facebooku
charitativní činnost
naši partneři

   

maestro mastercard

visa visa electron 

 

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

 

Rozumím   Více informací

 

https://www.high-endrolex.com/25